National Youth HIV/AIDS Awarness Day

National Youth HIV/AIDS Awarness Day

Please join us in a youth STIs and HIV Education and prevention panel, this year we have teenagers from our community steeping out and speak about the impact of Sexual Transmitted infections in our younger population.

Únase a nosotros en un panel de educación y prevención de ITS y VIH para jóvenes, este año tenemos adolescentes de nuestra comunidad que hablan sobre el impacto de las infecciones de transmisión sexual en nuestra población más joven.

Mangyaring sumali sa amin sa isang youth STIs at HIV Education and prevention panel, sa taong ito ay mayroon kaming mga tinedyer mula sa aming komunidad na lumalabas at nagsasalita tungkol sa epekto ng mga impeksiyon na Naililipat sa Sekswal sa aming nakababatang populasyon.

SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS
Sexually transmitted infections (STIs) are infections spread by sexual contact. This includes genital skin-to-skin contact and vaginal, oral, and anal sex. If you’re pregnant, you can also spread them to your baby before or during the birth.
STIs are common. But they don’t always cause symptoms. And if they are not treated, they can lead to health problems. Testing and treatment are important to help protect the health of you and your partner(s).
STIs caused by bacteria can go away with treatment. STIs caused by viruses can be treated to relieve symptoms, but treatment won’t make them go away.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son infecciones que se transmiten por contacto sexual. Esto incluye el contacto genital piel con piel y el sexo vaginal, oral y anal. Si está embarazada, también puede contagiárselas a su bebé antes o durante el parto.
Las ITS son comunes. Pero no siempre causan síntomas. Y si no se tratan, pueden causar problemas de salud. Las pruebas y el tratamiento son importantes para ayudar a proteger su salud y la de su(s) pareja(s).
Las ITS causadas por bacterias pueden desaparecer con tratamiento. Las ITS causadas por virus se pueden tratar para aliviar los síntomas, pero el tratamiento no hará que desaparezcan.

MGA IMPEKSIYON NA NALALAMAN NG SEKSUAL
Ang sexually transmitted infections (STIs) ay mga impeksyong kumakalat sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Kabilang dito ang genital skin-to-skin contact at vaginal, oral, at anal sex. Kung ikaw ay buntis, maaari mo ring ikalat ang mga ito sa iyong sanggol bago o sa panahon ng kapanganakan.
Ang mga STI ay karaniwan. Ngunit hindi sila palaging nagdudulot ng mga sintomas. At kung hindi sila ginagamot, maaari silang humantong sa mga problema sa kalusugan. Ang pagsusuri at paggamot ay mahalaga upang makatulong na protektahan ang kalusugan mo at ng iyong (mga) kapareha.
Ang mga STI na dulot ng bacteria ay maaaring mawala sa paggamot. Maaaring gamutin ang mga STI na dulot ng mga virus upang mapawi ang mga sintomas, ngunit hindi mapapawi ng paggamot ang mga ito.

National Youth HIV and AIDS Awareness Day is celebrated on April 10 every year. This day aims at raising awareness, generating conversations, and spotlighting the work being done to reduce HIV and AIDS among young people. This is a very important day to remember because HIV/AIDS among youth is a bigger problem than many believe it to be, according to the most recent HIV statistics. It is therefore critical to promote young voices and peer-to-peer education as powerful weapons in the fight against the AIDS epidemic. This is not just a government obligation, we all have our role to play in creating awareness and saving lives.

El Día Nacional de Concientización sobre el VIH y el SIDA en los Jóvenes se celebra el 10 de abril de cada año. Este día tiene como objetivo crear conciencia, generar conversaciones y destacar el trabajo que se está realizando para reducir el VIH y el SIDA entre los jóvenes. Este es un día muy importante para recordar porque el VIH/SIDA entre los jóvenes es un problema mayor de lo que muchos creen, según las estadísticas más recientes sobre el VIH. Por lo tanto, es fundamental promover las voces jóvenes y la educación entre pares como armas poderosas en la lucha contra la epidemia del SIDA. Esta no es solo una obligación del gobierno, todos tenemos un papel que desempeñar para crear conciencia y salvar vidas.

Ang National Youth HIV and AIDS Awareness Day ay ipinagdiriwang tuwing Abril 10 bawat taon. Ang araw na ito ay naglalayon sa pagpapataas ng kamalayan, pagbuo ng mga pag-uusap, at pagpuna sa gawaing ginagawa upang mabawasan ang HIV at AIDS sa mga kabataan. Ito ay isang napakahalagang araw na dapat tandaan dahil ang HIV/AIDS sa mga kabataan ay isang mas malaking problema kaysa sa pinaniniwalaan ng marami, ayon sa pinakahuling istatistika ng HIV. Samakatuwid, kritikal na isulong ang mga kabataang boses at peer-to-peer na edukasyon bilang makapangyarihang sandata sa paglaban sa epidemya ng AIDS. Ito ay hindi lamang obligasyon ng gobyerno, lahat tayo ay may tungkuling gampanan sa paglikha ng kamalayan at pagliligtas ng mga buhay


Date/Time

Date(s) - Sat, Apr 15, 2023
11:00 am to 2:00 pm

https://www.facebook.com/events/535231092068197

Location


,

Advertisement

Upcoming events at this location

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Categories

Tags

Webcal